Beeldmateriaal bij de VRC

De Voorburgse Rugby Club wil met dit protocol een positieve bijdrage leveren aan de bewustwording van het gebruik van beeldmateriaal. Tevens willen we een aantal spelregels vastleggen.

Dit protocol geldt als VRC zelf foto’s of beeldmateriaal plaatst op de website, in nieuwsbrieven en op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram en Flickr. Het geldt ook als mensen op de social media-accounts van VRC posten.

 Spelregels algemeen

 1. Respect voor elkaar is in de rugbysport van groot belang. De waarden en normen die in de sport en/of in het dagelijks leven gebruikelijk zijn gelden ook bij het gebruik van beeldmateriaal. In principe geldt: wat off-line geldt, geldt ook on-line.
 2. Op beeldmateriaal zijn kinderen niet te zien in situaties die mogelijk als kwetsend of aanstootgevend kunnen worden ervaren.
 3. Tijdens alle activiteiten waaraan door of met VRC wordt deelgenomen, kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of andere aanwezigen, inclusief de pers. Trainingen en wedstrijden vinden plaats in de openbare ruimte en VRC kan het maken van opnames en het vervolgens gebruiken/verspreiden daarvan niet verbieden.
 4. Voor opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt per opname geen aparte toestemming gevraagd aan betrokkenen. Leden en/of ouders/verzorgers van leden die een algemeen bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kinderen, kunnen dit per mail kenbaar te maken bij aanmelding. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. Als een lid of ouder/verzorger van een lid bezwaar heeft tegen specifieke foto’s dan worden de foto’s in overleg met deze persoon verwijderd. Neem daarvoor contact op via content@voorburgserugbyclub.nl.
 5. Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website/social media.
 6. De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als je VRC een foto aanlevert geef je ons daarmee ook het recht deze te gebruiken, tenzij expliciet anders is afgesproken en vastgelegd. Als je als bron wilt worden vermeld, geef dat dan aan, dan doen we dat.
 7. VRC is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van beeldmateriaal op Instagram/Facebook-accounts van (ouders van de) spelers.

Social media

Social Media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Informatiedeling via social media is snel en direct, en kan een positieve bijdrage leveren aan de bekendheid van VRC en de binding van leden met de vereniging versterken.

Dit protocol is opgemaakt voor de beheerders (hierna: contentmakers) van de VRC social media (dus niet van de eigen pagina’s van beheerders). Contentmakers zijn actieve leden of vrijwilligers die content publiceren op de social media-accounts van VRC. Uitgangspunt is dat de contentmakers zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan.

 • Contentmakers publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media.
 • Contentmakers gaan op social media niet in discussie met een lid, ouder of andere betrokkenen van VRC.
 • Contentmakers zijn zich ervan bewust dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn voor derden.
 • Contentmakers houden rekening met wettelijke auteurs-, beeld- en citaatrechten. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Schending van deze regels kan VRC een boete opleveren. VRC behoudt zich het recht voor eventuele schade en kosten op de maker van de inhoud te verhalen in geval van nalatigheid of opzet.
 • Contentmakers weten dat de website van VRC altijd het leidende communicatiemiddel is. Andere media volgen de website. Contentmakers zullen geen tegenstrijdige berichtgeving plaatsen.
 • Bij twijfel over een publicatie zoeken contentmakers contact met content@voorburgserugbyclub.nl.

Bedenk dat….

 • Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en het bericht staat direct online.
 • Je niet aan iemand kunt zien wat het effect van jouw publicatie is. Iets dat grappig is bedoeld, kan op de ontvanger anders overkomen. Check bij twijfel of jouw bedoeling ook goed ontvangen wordt.
 • Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is  moeilijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen.