Samen maken we de vereniging… en zonder vrijwilligers zijn we niets. Kijk hier eens of er een vacature bij staat waar je blij van wordt en maak VRC dan blij door te reageren!

Hieronder vind je de openstaande vacatures bij VRC. Kom erbij!

 

Voorzitter (bestuur)

Algemene informatie

De voorzitter wordt aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt onderdeel uit van het Bestuur van de Voorburgse Rugby Club.

De voorzitter ziet erop toe dat het vastgestelde algemeen beleid gevolgd wordt en is eerste aanspreekpunt namens de vereniging naar buiten toe.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
 • Voorzitten van de overleggen van het bestuur
 • Agendasetting van bovengenoemde overleggen bepalen met de secretaris
 • Taakverdeling bestuur coördineren
 • Overzicht houden op taakverdeling van bestuursleden en hun afspraken rondom taken en projecten
 • Aanwezig zijn bij door het bestuur bepaalde activiteiten
 • Verantwoordelijk voor de aan haar of hem toegewezen taken
 • Extern vertegenwoordiger vereniging (bijwonen van bijeenkomsten van de gemeente, provincie, sportbond, andere verenigingen, overkoepelende organisaties)
 • Overeenkomsten met bijv trainers, externen aangaan en naleven
 • Regelmatig beleids- proces en organisatie evaluaties initieren en houden, zowel van bestuur als van commissies
 • Evalueren en bijstellen beleidsplan en jaarwerkplannen
 • Opstellen aangepast beleidsplan en jaarwerkplan
 • Algemene bestuurstaken (gevraagd en ongevraagd adviseren)
 • Aanspreekpunt voor bestuursleden en voorzitters commissies

Vaardigheden

 • Kunnen denken op hoofdlijnen
 • Affiniteit met VRC, rugby (“verenigingszin”)
 • Besluitvaardig zijn
 • Lange termijn visie voor de vereniging in het oog houden
 • Overzicht behouden over de vereniging
 • Prioriteiten stellen voor de vereniging
 • Vertaalslag van beleid naar uitvoering maken voor de verenging

Persoonlijke eigenschappen

 • Beschikken over relevante werkervaring en/of bestuurlijke ervaring
 • Kennis over de toegewezen taken
 • Inspirerend
 • Netwerk onderhouden/kunnen initieren
 • Op de hoogte zijn van gemeentelijke subsidies en mogelijke externe geldstromen
 • Affiniteit met Rugby
 • Teambuilder om eenheid binnen de vereniging te stimuleren en bruggen te kunnen bouwen tussen de afdelingen
 • Resultaatgericht

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie. Dit is gemiddeld 4 tot 7 uur per week. Het bestuur vergadert eens per 2 tot 4 weken.

Penningmeester

Algemene informatie

De penningmeester wordt aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt onderdeel uit van het bestuur van de Voorburgse Rugby Club.

De penningmeester ziet naast de algemene bestuurstaken, erop toe dat het vastgestelde financiële beleid gevolgd wordt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Jaarlijkse begroting en project begrotingen opstellen i.s.m. bestuur en commissies, ter goedkeuring aanbieden aan ALV
 • Monitoren van inkomsten en uitgaven, bewaking van de (project) begroting
 • Opstellen financieel jaarverslag ter goedkeuring van de ALV
 • Jaarlijkse kascontrole organiseren door de aangestelde kascommissie en verslag in ALV laten doen
 • Monitoren en opvolgen van financiële consequenties van afgesloten contracten, nakomen van financiële afspraken
 • Advisering financieel beleid of opstellen financieel beleid, financieel beleid aanpassen waar nodig
 • Aanspreekpunt intern (commissies, projecten, etc.) m.b.t. financiële zaken
 • Aanspreekpunt extern (relaties, leveranciers, gemeente etc.) m.b.t. financiële zaken
 • Aanspreekpunt voor de sponsorcommissie
 • Afstemmen met en goedkeuring krijgen van het algemene bestuur m.b.t. verenigingsuitgaven
 • Controleren en (laten) goedkeuren van bestellingen, facturen en declaraties
 • Verantwoordelijk voor doen van betalingen en innen van contributies
 • Verzorgen juiste contributie afdracht aan de NRB
 • Zorgdragen voor aanschaf/onderhoud betaalsysteem kantine
 • Categoriseren van inkomsten en uitgaven volgens opgesteld beleid
 • Inkomsten en uitgaven maandelijks afstemmen met administrateur t.b.v. financiële administratie
 • Maken van afspraken met de voorzitter van de commissie die verantwoordelijk is voor een taak
 • Bijwonen van overleggen van verschillende commissies waar de penningmeester verantwoordelijk voor is
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren op deskundigheidsgebieden

Financiële administratie werkzaamheden             

(momenteel worden deze taken in samenspraak met een vrijwilliger gedaan)

 • Opstellen Resultaat, Begroting en Balans van de vereniging in EXACT
 • Administreren van in- en uitgaande facturen adhv rekeningschema
 • Periodiek matchen banktransacties en facturen

 Vaardigheden

 • Kunnen denken op hoofdlijnen
 • Affiniteit met VRC, rugby (“verenigingszin”)
 • Affiniteit met administratie/bankzaken
 • Besluitvaardig zijn
 • Lange termijn visie voor de vereniging in het oog houden
 • Overzicht behouden over de vereniging
 • Prioriteiten stellen voor de vereniging
 • Vertaalslag van beleid naar uitvoering maken voor de verenging.

Persoonlijke eigenschappen

 • Boekhoudkundige ervaring
 • Ervaring met financiële administratie van verenigingen
 • Op de hoogte zijn van gemeentelijke subsidies en mogelijke externe geldstromen
 • Ervaring met geautomatiseerde oplossingen
 • Bekend zijn met- en willen uitdragen van de Rugby-values

Tijdsbesteding

De tijdsinvestering is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie. Dit is gemiddeld 3 tot 6 uur per week. Het bestuur vergadert eens per 2 tot 4 weken.

Secretaris (bestuur)

Algemene informatie
De secretaris wordt aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) en maakt onderdeel uit van het bestuur van de Voorburgse Rugby Club. De secretaris ziet erop toe dat het vastgestelde secretariële beleid gevolgd wordt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Organisatie vergaderingen: uitnodigen, notuleren, verslagen distribueren
 • Eerste aanspreekpunt vereniging en beheer info@ email
 • Opstellen vergaderschema voor het gehele jaar met de ALV en vergaderingen van het bestuur
 • ALV voorbereiden (inhoudelijk en administratief)
 • Verwerken van de binnenkomende en uitgaande post/mail
 • Beheren officiële stukken.
 • Aanspreekpunt ledenadministratie
 • Maken van afspraken met de voorzitter van de commissie die verantwoordelijk is voor een taak
 • Bijwonen van overleggen van de verschillende commissies waar de secretaris verantwoordelijk voor is
 • Rapporteren aan het bestuur over de voortgang van de taken van de commissies
 • Contactpersoon naar de media ism de voorzitter (de communicatiecommissie valt bij voorkeur onder het secretariaat.
 • Vervangt de voorzitter op formele bijeenkomsten
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en commissies waar de secretaris verantwoordelijk voor is

Vaardigheden

 • Kunnen denken op hoofdlijnen
 • Besluitvaardig zijn
 • Langetermijnvisie voor de vereniging in het oog houden
 • Affiniteit met Rugby, VRC en verenigingszin
 • Overzicht behouden over de vereniging
 • Prioriteiten stellen voor de vereniging
 • Vertaalslag van beleid naar uitvoering maken voor de verenging

 

Persoonlijke eigenschappen

 • Ervaring met de toegewezen taken
 • Enige kennis van landelijke, gemeentelijke en sport overkoepelende regelgeving en protocollen
 • Organisatorisch vaardig
 • Bestuurlijke ervaring kan helpen
 • Bekend zijn met- en willen uitdragen van rugby-values

  Tijdsbesteding
  De tijdsbesteding is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie. Dit is gemiddeld 3 tot 6 uur per week. Het bestuur vergadert eens per 2 tot 4 weken.

Scheidsrechters

We zijn altijd op zoek naar scheidsrechters! Wat verwachten we van je:

 • dat je op zaterdagen in het veld staat in plaats van ernaast;
 • dat je eerlijk en fair bent;
 • dat je bijdraagt aan plezierige en leuke wedstrijden;
 • dat je de Rugby normen en waarden handhaaft en uitdraagt;
 • dat je af en toe een foutje maakt. Hoort erbij. Vindt niemand erg, want ook jij bent maar een vrijwilliger.

Technisch beheerder voor onze website

Voor de website + e-mail van VRC zoeken we een technisch beheerder. De content willen we zelf managen, maar van de technische kant willen we graag afscheid nemen.

Dit kun je:

 • Je kunt goed uit de voeten met WordPress.
 • Je kunt kleine wijzigingen aan de template doen (is nog niet voorgekomen, maar voor alles is een eerste keer)
 • Je houdt de updates van de template, plugins en WP in de gaten en checkt na het updaten of alles goed is gegaan (en voordat je een update doet maak je natuurlijk een backup….)
 • Je houdt de backups bij. Dat betekent dat je ook weet hoe je een backup terug kunt zetten.
 • Je regelt een SSL-certificaat voor de hele site, in plaats van voor alleen een gedeelte ervan zoals nu.
 • Je kunt e-mail adressen voor ons aanmaken en weet hoe je een e-mail backup kunt maken.

Zowel de site als de email draaien bij Transip. Het is handig als je met hun controlepaneel bekend bent.

Reacties kunnen naar content@voorburgserugbyclub.nl, en als je vragen hebt bel je met 06-25070348 (Marjolein)

Leden Sponsorcommissie

Van administratie tot langs gaan bij potentiële sponsoren: er is genoeg te doen! dus meld je aan via sponsorcommissie@voorburgserugbyclub.nl. Alle handjes zijn welkom!!

Als bezigheden noemen we: Fondsenwerving – sponsorwerving voor advertenties, shirtsponsoring, reclameborden, team- en evenementensponsoring – contacten onderhouden met sponsoren – sponsorplanning – vastleggen van afspraken – overleggen met bestuur.

Wij zorgden b.v. voor de verkoop van picknick-stamtafels op het terras, voor alle banners langs het veld, en nieuwe trainingspakken voor een heel team. Heb je goede ideeën? Help ons mee!

Leden Feestcommissie

Voor het komende seizoen heeft een aantal vaste krachten afscheid genomen van de Feestcommissie, dus nieuwe aanvulling is zeer welkom (en noodzakelijk!). We organiseren bijvoorbeeld de kerstdiners en het eindfeest, en tussendoor nog borrels voor sponsoren. Ben je goed in cateren, inkopen, ideeën genereren? Kom erbij!

Meld je aan via feestcommissie@voorburgserugbyclub.nl

Veldkeurmeesters

Heb je op een of meerdere van de trainings- of wedstrijddagen tijd om het veld te keuren, meld je dan aan via beheer@voorburgserugbyclub.nl. Je krijgt een korte training waarin je leert je waar op moet letten bij het keuren.