Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van VRC zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een andere vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken, die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom heeft VRC voor al zijn vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je deze gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van de Voorburgse Rugby-club in de bestuursvergadering van 18 juni 2020.

De gedragsregels voor vrijwilligers

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger bejegent de minderjarige op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid laat.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering of misbruik van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger zal tijdens trainings- en wedstrijddagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zal er actief op toezien dat deze gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, of als hij vermoedens heeft van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenscontactpersonen van VRC.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen van minderjarigen.
  10. In de gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een Vertrouwenscontactpersoon binnen VRC.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. Dit geldt in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen worden verricht  die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag en kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilliger(s) in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.