Gedragscode / Code of conduct VRC

 1. Inleiding
 2. Algemeen
 3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het
 4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex
 5. Gedragsregels voor de speler
 6. Gedragsregels voor spelers en leden ten opzichte van arbitrage
  –        Onder misplaatst gedrag wordt verstaan
  –        Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd
  –        Procedure bij escalatie
  –        Bij fysieke of verbale dreiging tegen de arbitrage
  –        Bij persoonlijke verbale belediging
 7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
  –        De ouder/verzorger
  –        Van de ouders/verzorgers wordt verwacht
 8. Gedragsregels rond sociale veiligheid
 9. Alcohol, tabak en drugs
 10. Hoe is de gedragscode verder zichtbaar in de dagelijkse omgang

 

1. Inleiding

Normen en waarden en discipline bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk.

Wij werken actief aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, scheidsrechters, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Rugby is een ontmoetingsplaats waar sporters met plezier en voldoening spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, en discipline die door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeldfunctie. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers van de rugbyvereniging. Voor iedereen (senioren, jeugdleden, spelers, trainers, scheidsrechters, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers, bezoekers, overige doelgroepen) gelden onze specifieke gedragsregels.

3. Doelstelling

Wij willen alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van rugby. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Maar vooral discipline en normen en waarden. Het streven is om alle teams op een gepast niveau aan de competitie te laten deelnemen met voldoende uitdaging om beter te gaan rugbyen. Door ontwikkeling van zowel het rugbyspel als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de rugbysport normen en waarden actief uitdraagt.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is van onze rugby vereniging of moet van deze gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van deze gedragscode. Deze gedragscode moet door iedereen binnen onze vereniging, worden uitgedragen en nageleefd, dus ook door het bestuur/trainers/coaches en begeleiding teams. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels en het naleven hiervan. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit “normen en waarden”. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daar onder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

4. Algemene gedragsregels

Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden en discipline tijdens en na de beoefening van de rugbysport. Hieronder volgen algemene regels die zowel op het rugby als op het gebruik en het betreden van het rugbycomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Rugby is een teamsport die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent, zonder samenspel geen rugby en zonder tegenstander geen rugby;
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn;
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt;
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan;
 • Rugby is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers;
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler;
 • Door rugby leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen;
 • Rugby geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex en het clubhuis is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel in of rondom het clubhuis, dan ruimen we dat zelf op;
 • Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng meegenomen glas en servies dan zelf even terug;
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels;
 • Rugbyschoenen draag je niet binnen, want we willen een schone vloer;
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te rugbyen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet;
 • Blijf achter de lijnen tijdens een wedstrijd;
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst;
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid en voor hulpdiensten vrijhouden;
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex;
 • Meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij een van de bestuursleden.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

5. Gedragsregels voor de speler

De speler:

 • Is sportief, toont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 • Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/teammanager als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen;
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig;
 • Is voor een wedstrijd op de aangegeven verzameltijd aanwezig;
 • Draagt Tijdens Wedstrijden en toernooien het officiële club tenue van VRC, het rood/wit shirt met daarop het officiële logo van VRC, een witte broek en de rood/wit sokken. Hieronder mag een ZWARTE base layer gedragen worden;
 • Draagt tijdens de trainingen en de wedstrijden een mondbeschermer (bitje);
 • Respecteert de tegenstander, de scheidsrechter, de teammanager en het publiek;
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de lijnrechters ook al is de speler het daar niet mee eens;
 • Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en kleedkamers;
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer;
 • Meldt aan de teammanager of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring in het clubhuis;
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Dit geldt ook voor ballen die in of over de sloot c.q. bosjes worden getrapt.

6. Gedragsregels voor spelers en leden ten opzichte van arbitrage.

‘Zonder scheidsrechter geen wedstrijd’

Met arbitrage worden de scheidsrechter en de lijnrechters bedoeld. Alle leden van een rugbyvereniging zijn verantwoordelijk voor het gedrag ten opzichte van de arbitrage.

Onder misplaatst gedrag wordt verstaan:

 1. Berbaal of fysiek geweld;
 2. Uitschelden of beschimpen;
 3. Intimidatie;
 4. Discriminatie.

Alle leden leveren voldoende inspanningen om de reputatie van de vereniging in eren te houden. Indien een lid zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal hij of zij op zijn of haar gedrag worden aangesproken.

Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd

 • De speler wordt overeenkomstig zijn gedrag bestraft (gele of rode kaart, penalty of uit het veld zending);
 • Indien bestuursleden, trainers, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met de beslissing van de referee, onthouden zij zich van misplaatst gedrag;
 • Na de wedstrijd kan de referee de gelegenheid geven om in gesprek te gaan één of twee leden van de vereniging. Deze leden zijn vooraf aangewezen en dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht te nemen.

Procedure bij escalatie

Bij fysiek geweld tegen de arbitrage

 1. Wedstrijd direct staken;
 2. Aangifte bij de politie;
 3. Rapport zenden naar Arbitrage Tucht Commissie Nederlandse Rugby Bond.

Bij fysieke of verbale dreiging tegen de arbitrage

 1. Aangewezen lid van de vereniging verwijdert de overtreder;
 2. Rapport zenden naar Arbitrage Tucht Commissie Nederlandse Rugby Bond;
 3. Bij herhaling wordt de wedstrijd gestaakt.

Bij persoonlijke verbale belediging

 1. Spel stil leggen en aangewezen lid van de vereniging verwijdert boosdoener van het complex.


Indien bovenstaande escalaties zich enkele malen herhalen, zal het Bestuur passende maatregelen nemen.

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van spelers en leden zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld;
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (komt ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven;
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 • Op tijd de contributie voldoen;
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging;
 • Zorg dragen voor adequate kleding, schoeisel en mondbeschermer;
 • De Jeugdbegeleiding informeren over bijzonderheden van hun kind, indien van invloed op veiligheid, gezondheid of welzijn van het kind tijdens wedstrijd en/of training.

8. Gedragsregels rond sociale veiligheid

De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie speler en begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik ofseksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij het niet volgen van deze gedragsregels spreken wij elkaar daarop aan, in het belang van spelers en begeleiders. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan. Bij het niet volgen van de gedragsregels kan aanleiding zijn voor sancties. Iedereen kan het niet volgen van de gedragsregels rond sociale veiligheid melden bij de vertrouwenspersoon van de club (via vertrouwenspersoon@voorburgserugbyclub.nl) of bij NOC-NSF.

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge) jeugd, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen;
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 14:00 niet toegestaan;
 • Het is ten strengste verboden te roken in het sportcomplex;
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een club verbod.

Mishandeling, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

10. Hoe is de gedragscode verder zichtbaar in de dagelijkse omgang

 • RESPECT EN SPORTIVITEIT: Wij beoefenen onze sport met respect voor elkaar en onszelf; wij zijn TROTS op onze vereniging en zijn sportief binnen en buiten het veld ook als anderen minder sportief zijn.
 • VEILIGHEID EN GEZONDHEID: Wij stellen onze eigen en elkaars veiligheid en gezondheid voorop in onze sport; het streven om de top te bereiken brengt ons tot een gezonde leefstijl en gaat nooit ten koste van onze veiligheid of gezondheid.
 • TEAM: Wij zijn er voor het team en het team is er voor ons; we ondersteunen en corrigeren elkaar in het belang van een optimale ontwikkeling van iedere speler en het optimaal functioneren van het team;
 • COMMUNICATIE: Wij communiceren zorgvuldig en transparant met elkaar en onze omgeving waarbij het respecteren van privacy en respect voor elkaar onze uitgangspunten zijn.