Inschrijven: alleen met het aanmeldingsformulier op de website 

Het aanmeldingsformulier moet volledig en in duidelijk leesbare blokletters ingevuld worden en gedateerd en ondertekend zijn door de ouder/voogd. Onleesbare of incomplete formulieren krijgt u echt weer terug! Het ingevulde inschrijfformulier, samen met een recente (pas)foto, opsturen naar ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl of per post naar Laan van Leeuwesteyn 38, 2271 HL in Voorburg. De (pas)foto heeft de volgende specificaties (deze staan ook op het formulier vermeld):

  • Formaat: .jpg, .jpeg of .png
  • Grootte: minder dan 2Mb
  • Beeldverhouding bij voorkeur 3:4 (toegelaten: 2:3 tot 5:4)
  • Minimale breedte: 300px bij minimale hoogte: 400px.

Een aanmelding is alleen compleet en geldig in combinatie met een volledig ingevulde Machtiging doorlopende SEPA incasso contributie. Deze staat op pagina 4 van het formulier. Een aanmelding is alleen compleet en geldig met vermelding van uw vrijwilligersbijdrage. Deze staat op pagina 3 van het  formulier.
De ledenadministrateur zorgt voor inschrijving in de ledenadministratie en in e-rugby (het systeem van de Nederlandse Rugby Bond). Vanaf dat moment is het aspirant-lid geaccepteerd als lid van de vereniging.

Contributieberekening / plichten verbonden aan het lidmaatschap

Bij inschrijvingen vóór 1 januari bent u de volledige contributie verschuldigd.
Bij inschrijvingen na 1 januari bent u de halve jaarcontributie verschuldigd.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Contributietarieven worden vastgesteld door de ALV en op de website gepubliceerd.

Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht tot het betalen van contributie met zich mee. Een lid dat de contributie niet voldoet mag niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden. Als een lid na 2 maanden niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid.

Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht tot het doen van vrijwilligerstaken voor de vereniging met zich mee. In geval van minderjarigheid van het lid, gaat deze verplichting over op de (groot)ouder(s)/verzorger(s).

Wijzigingen van het lidmaatschap:

Alle wijzigingen in het lidmaatschap kunt u schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan per e-mail op ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door royement door de vereniging.

Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten schriftelijk, vóór 15 juni van het lopende seizoen gedaan zijn  bij ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.

Indien de opzegging niet vóór 15 juni is ontvangen, is voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd. Als u tijdens een lopend seizoen opzegt,  blijft u verplicht de contributie voor dat seizoen te voldoen.
Mondelinge opzeggingen, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.
Opzeggingen via Whatsapp, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.

LET OP: u hoort binnen enkele dagen een bevestiging van de opzegging te ontvangen. Krijgt u die niet, neemt u dan even contact op met de ledenadministratie.

Na het opzeggen laat de VRC de verleende incassomachtiging vervallen.