For non Dutch speakers: see bottom of the page!

Inschrijven: alleen met het aanmeldingsformulier  

Het aanmeldingsformulier moet volledig en in duidelijk leesbare blokletters ingevuld worden en gedateerd en ondertekend zijn door de ouder/voogd. Onleesbare of incomplete formulieren krijgt u echt weer terug! Het ingevulde inschrijfformulier, samen met een recente (pas)foto, opsturen naar ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl of per post naar VRC, De Star 21, 2266 NA in Leidschendam. De (pas)foto heeft de volgende specificaties (deze staan ook op het formulier vermeld):

  • Formaat: .jpg, .jpeg of .png
  • Grootte: minder dan 2Mb
  • Beeldverhouding bij voorkeur 3:4 (toegelaten: 2:3 tot 5:4)
  • Minimale breedte: 300px bij minimale hoogte: 400px.

Voor voorbeelden van wat een goede en een slechte foto is kijk je hier.

Een aanmelding is alleen compleet en geldig in combinatie met een volledig ingevulde Machtiging doorlopende SEPA incasso contributie. Deze staat op pagina 4 van het formulier.
Een aanmelding is alleen compleet en geldig met vermelding van uw vrijwilligersbijdrage. Deze staat op pagina 3 van het  formulier.
De ledenadministratie zorgt voor inschrijving in de ledenadministratie en in e-rugby (het systeem van de Nederlandse Rugby Bond). Vanaf dat moment is het aspirant-lid geaccepteerd als lid van de vereniging.

Contributieberekening / plichten verbonden aan het lidmaatschap

Bij inschrijvingen vóór 1 januari bent u de volledige contributie verschuldigd.
Bij inschrijvingen na 1 januari bent u de halve jaarcontributie verschuldigd.

Voor gezinsleden wonend op hetzelfde adres geldt een familiekorting van 10% van het totaalbedrag van de contributies.

Contributietarieven worden vastgesteld door de ALV en op de website gepubliceerd.

Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht tot het betalen van contributie met zich mee. Een lid dat de contributie niet voldoet mag niet deelnemen aan clubtrainingen en wedstrijden. Als een lid na 2 maanden niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het lid.

Het aangaan van een lidmaatschap brengt de plicht tot het doen van vrijwilligerstaken voor de vereniging met zich mee. In geval van minderjarigheid van het lid, gaat deze verplichting over op de (groot)ouder(s)/verzorger(s).

Wijzigingen van het lidmaatschap

Alle wijzigingen in het lidmaatschap moet u doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan per e-mail op ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. Een mondeling of per whatsapp opgegeven wijziging kunnen we niet verwerken.

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid of door royement door de vereniging.

Een seizoen loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni in het daaropvolgende kalenderjaar. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten schriftelijk, vóór 1 juni van het lopende seizoen gedaan zijn  bij ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.

Indien de opzegging niet vóór 1 juni is ontvangen, is voor het gehele nieuwe seizoen de contributie verschuldigd. Als u tijdens een lopend seizoen opzegt,  blijft u verplicht de contributie voor dat seizoen te voldoen.
Mondelinge opzeggingen, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.
Opzeggingen via Whatsapp, ongeacht bij wie die zijn gedaan, zijn geen geldige opzeggingen.

LET OP: u hoort binnen enkele dagen een bevestiging van de opzegging te ontvangen. Krijgt u die niet, neemt u dan even contact op met de ledenadministratie.

Na de bevestiging van uw opzegging laat de VRC de verleende incassomachtiging vervallen.


For non Dutch speakers

Registration: please only use the form on the website

Fill out the form using block letters and don’t forget to date and sign the form. If we can’t read the form, it will be returned to sender (if we can read the address!). Add a passport style photo of your child and submit the form to ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl  or by regular mail to VRC, De Star 12, 2266 NA Leidschendam.

Specs of the photo:

  • File format: .jpg, .jpeg of .png
  • Size: less than 2Mb
  • Aspect ratio preferably 3:4 (allowed: 2:3 tot 5:4)
  • Minimum width: 300px, minimal height: 400px.

A registration form is not complete and valid without a Machtiging doorlopende SEPA incasso contributie, which can be found on page 4 of the form. Please date and sign the form! A registration is not complete and valid without indicating your contribution as a volunteer, page 3 of the form. The ledenadministratie takes care of the registration in e-rugby (the system of the Dutch Rugby Union). From the moment your child is registered in e-rugby it is accepted as a member of the club.

Yearly fees / obligations connected to membership

Full fees are owed upon registration before 1 January
half fees are owed upon registration after 1 January.

For family members living at the same address, a family discount of 10% of the total membership fees applies.

Fees are decided upon by the Algemene Leden Vergadering (general members assembly) and published on the website.

Membership carries with it the obligation to pay the membership fees. A member who does not pay his or her fees is barred from participating in club trainings and matches. A collection agency will be engaged to collect the membership fee if a member does not pay his/her fees within 2 months after the fees becoming due. Any extra costs incurred will be recovered from the member.

Membership also carries with it the obligation to perform volunteer tasks for the club.

Changes in membership and End of membership

Any changes in membership must be submitted to the ledenadministratie, by e-mail to ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl. Changes that are submitted orally or by watsapp can not be processed.

Please be aware that cancellation of your child’s membership needs to be submitted in writing (an e-mail message is considered to be ‘writing’) before the 1st of June of the current season.
Oral cancellations to Team managers or trainers will not be accepted.
Cancellations via watsapp or SMS will not be accepted.

Please note: a few days after your cancellation is received, you should receive a confirmation of cancellation. Should you not receive confirmation, please contact the administration at ledenadministratie@voorburgserugbyclub.nl.

After we confirm your cancellation, the ‘doorlopende incasso’ will be dropped.